Digitaalinen transformaatio: 24 askelta muutokseen

Digitalisaatio ei ole teknologiaa tai IT-projekti

Se on ennen kaikkea uusi tapa luoda ja rakentaa liiketoimintaa. Me Creaticissa vertaamme sitä teolliseen vallankumoukseen. Se muuttaa yhteiskuntaa ja meidän arkeamme monella eri tasolla.

Sen erityispiirre on eksponentiaalinen kehitys: erilaiset innovaatiot ruokkivat toisiaan ja synnyttävät uusia radikaaleja innovaatioita yhä kiihtyvässä tahdissa. Tämä vaatii yritykseltä uudenlaista ketteryyttä ja kykyä tunnistaa merkityksellisiä signaaleja kohinasta.

Digitaalisen transformaatio tai uudistuminen uutta digitaalista taloutta hyödyntäväksi yritykseksi ei ole projekti. Se on pitkä muutosmatka, joka täytyy rakentaa pienistä arkisista askeleista. Muutos vaikuttaa pitkällä tähtäimellä kaikkeen mitä yritys tekee: mitä asiakkaita se palvelee, millä tavalla, ketä yrityksessä on töissä ja missä työtehtävissä, kuinka yritys tuottaa arvoa ja missä kanavissa, miten yritystä johdetaan ja millä strategialla.

Kauas on pitkä matka, kuten leikkisästi sanotaan, mutta sekin matka on taitettavissa oikeilla askelmerkeillä. Käymme seuraavaksi läpi omassa työssämme havaitsemamme askeleet yrityksen digitaaliseen transformaatioon.

Kulttuuri ja mindset

1. Missio, visio ja arvot:

Määritä millä tavalla yrityksesi tuottaa merkityksellisyyttä asiakkailleen, työntekijöilleen ja ympäröivälle arvoverkostolle (kumppanit, kilpailijat, yhteiskunta, media). Mieti minkälaisen innostavan, kannustava ja rohkean vision taakse saat sitoutettua kaikki ne, joita tarvitset toteuttamaan sitä. Digitaalinen transformaatio on ennen kaikkea vaativa muutosjohtamisen harjoitus. Yrityksen arvot ja missio toimivat hyvänä peruskalliona, joka tarjoaa tukea ja turvaa muutoksen keskellä. 

2. Sitoudu ja sitouta:

Hyväksy, että uuden nahan luominen vaatii vanhasta luopumista. Digitaalinen transformaatio ja digitalisaatio on usein kuin vaihtaisi lentokoneeseen moottorin kesken lennon: aluksi tiputaan, kunnes uusi moottori käynnistyy ja päästään entistä korkeammalle. Sitoudu itse tähän muutokseen ja hyväksy etukäteen, että se ei tule olemaan helppoa, vaikkakin välttämätöntä. Muutosmatkalla yrityksesi henkilöstö, positiot, mittaristot, prosessit, työkalut, asiakkaat, kumppanit, strategiat ja monet muut asiat tulevat uudistumaan. Se ei tule olemaan yksinkertaista. Tämän takia on tärkeää, että pystyt myös sitouttamaan koko organisaatiosi tähän muutokseen ja kommunikoimaan siitä aktiivisesti ja läpinäkyvästi.

3. Liike on tärkeintä:

Tiedämme kokemuksesta, että yrityksien on helppo jäädä suunnittelemaan, pohtimaan, keskustelemaan, konseptoimaan ja ideoimaan digitaalisen uudistumisen vaatimia osa-alueita. On tärkeää, että yrityksen vanhan kulttuurin ja toimintatapojen lepokitka voitetaan ja yritys saadaan liikkeelle muutoksessa. Liike on tärkeämpää kuin nopeus. Kannusta ja ylläpidä tekoja. Anna valtaa mahdollisimman alas, jotta yrityksen ketteryys säilyy. Mikäli jokainen muutos tai askel vaatii pitkän pohdinnan ja kaikkien hyväksynnän, niin yritys jähmettyy.

4. Kokeilukulttuuri:

Pyri vaalimaan yrityksessä kokeilun kulttuuria, jossa pyritään tekemään pieniä kokeiluja uuden strategian ja suunnan suhteen. Pienet kokeilut tarkoittavat myös pieniä epäonnistumisia. Ylläpidä liikettä, sillä mikäli se pääsee pysähtymään, on uudelleen aloittaminen työlästä.

Varmista myös samalla, että kokeilukulttuuri ei vaaranna nykyistä kassavirtaa ja asiakkaita. Älä leiki kriittisillä asioilla.

5. Läpinäkyvyys:

Kannusta tuomaan virheet ja huonot uutiset julki. Samoin onnistumiset ja positiiviset uutiset. Ne toimivat digitaalisen transformaation kuumemittarina.

Tee muutoksesta ja sen tuloksista läpinäkyvää. Näytä myös itse esimerkkiä ja tuo kaikki keskustelu ja toiminta näkyväksi. Anna ihmisille mahdollisuus osallistua muutoksen suunnitteluun ja sen aiheuttamaan keskusteluun. 

6. Ajattele teknologian ja IT:n ulkopuolelta:

Varmista, että yrityksessä käytävä keskustelu ja toimenpiteet ymmärtävät digitaalisen transformaation olevan muutakin kuin pelkästään teknologiaa ja IT:tä. Muuten et saa kaikkia sitoutumaan muutokseen, vaan se koetaan olevan tietyn osaston tai yksikön vastuulla. 

7. Ohjaa faktoilla ja tiedolla:

Rakenna yritykseen tiedolla ja datalla ohjautuva kulttuuri, jossa päätökset perustuvat yhteisesti hyväksyttyyn dataan ja sen pohjalta luotuun näkemykseen. Ymmärrä, milloin keskustelevat mielipiteet ja faktat keskenään. Digitaalisuus tulee tuottamaan yritykseesi valtavan määrän uutta dataa. Mieti jo valmiiksi yrityksesi datastrategia, eli mistä lähteistä hankit merkityksellistä ja tärkeää dataa, miten sitä varastoidaan ja prosessoidaan, sekä kuinka sitä hyödynnetään liiketoimintaan liittyvien päätösten tukena.

Varmista myös, että toiminnan mittarit kattavat sekä peruutuspeiliin eli taaksepäin ja ennustavat tulevaisuutta eli katsovat myös eteenpäin.

Muutosjohtaminen

Ihmiset

8. Hanki mentori ja mentoroitava:

Muutos vaatii valmennusta. Se vaati, että sinulla on organisaatiossa tai sen ulkopuolella kokeneempi henkilö tai taho, joka pystyy auttamaan sinua navigoimaan erilaisten haasteiden ja ongelmien läpi. Olisi yhtä lailla hyvä, että yrityksellä olisi toinen yritys, joka sitä auttaa välttämään yleisimmät karikot. Uskalla pyytää apua. Uskalla verkostoitua ja liittoutua.

9. Diversiteetti on hyvästä, vastustaminen pahasta:

On tärkeää, että yrityksessä huomioidaan kaikki digitaaliseen transformaatioon liittyvät mielipiteet ja näkökulmat kaikilta organisaatiotasoilta ja positioista. Tässä auttaa siilojen purkaminen ja tiimien välinen päätöksenteko ja keskustelu. Mutta kun päätös on tehty, on kriittistä, että kaikki tukevat sitä. Päätöksistä ei tarvitse aina olla yhtä mieltä, mutta niitä vastaan toimiminen hitaasti rapauttaa muutokseen kannustavaa kulttuuria ja vaikeuttaa onnistumista. Niin ikävältä kuin se kuulostaa, vaatii digitaalinen transformaatio usein myös uudenlaista osaamista yritykseen. Tämä saattaa joissain tapauksissa johtaa irtisanomisiin ja irtisanoutumisiin. Tästäkin pitäisi pystyä keskustelemaan avoimesti ja rehellisesti.

10. Apostolit ja evankelistat:

Tunnista ja valitse henkilöstön mielipidevaikuttajat ja -johtajat. Ruoki niiden innostusta, jotka haluat olla viemässä muutosta eteenpäin. Muista myös, että usein ns. vastarannankiiskin saa käännettyä vahvuudeksi huomioimalla hänen huolenaiheensa ja vastuuttamalla hänet osaksi muutosta. Rakenna heterogeenisia tiimejä, joissa on erilaista osaamista ja eriäviä mielipiteitä. 

11. Pura siilot:

Digitaalinen transformaatio vaatii yrityksen osastojen, tiimien ja yksiköiden uudelleenorganisoinnin. Se vaatii usein huomattavasti tiiviimpää yhteistyötä eri toimintojen välillä, ja usein saattaakin olla järkevää purkaa ja uudelleen järjestää yrityksen tiimejä ja niiden roolituksia.

12. Rakenna tarvittava osaaminen:

Varmista, että sinulla on ymmärrys siitä, minkälaista uutta osaamista ja taitoja digitaalisen muutoksen toteutus vaatii. Tee tarvittaessa kompetenssisuunnitelma ja -kartoitus. Vertaa niitä keskenään ja rakenna suunnitelma vaadittavan osaamisen rekrytoinnille tai koulutukselle.

Prosessit-ja-toimintamallit

Prosessit ja toimintamallit

13. Pidä horisontti lähellä:

Vaikka digitaalinen transformaatio vaatiikin pitkän aikavälin vision, on tärkeää, että pidät päivittäisessä työssä tavoitehorisontin tarpeeksi lähellä.

Iteroi aktiivisesti ja kokeile mikä toimii. Juhli pieniä onnistumisia ja onnistuneita askelia. Rakenna selkeä roadmap ja realistiset etapit sen varrelle.

14. Innovoi kaikkialla:

Pyri rakentamaan innovatiivisuus ja luova ongelmanratkaisu kaikkiin prosessin vaiheisiin. Älä eriytä sitä omaan R&D- tai innovaatioyksikköön. Vie vastuu ja valtuudet tarpeeksi alas, salli ongelmien ratkominen siellä missä ne esiintyvät. Kannusta ja palkitse innovatiivisuudesta. Jaa sen tuottamia oppeja tiimien kesken.

15. Suunnittele yhdessä asiakkaan kanssa:

Osallistuta asiakas mukaan liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun. Hyödynnä fasilitoituja työpajoja asiakaskokemuksen parantamiseen. Pohjaa kaikki valinnat ja ratkaisut siihen, miten ne auttavat loppuasiakasta omassa ongelmassaan. Digitaalinen transformaatio vaatii yritykseltä ketteryyttä ja osallistamalla asiakas mukaan muutosprosessiin, saavutetaan nopeammin asiakasta hyödyttäviä lopputuloksia.

16. Rakenna arvoverkostoja ja liittoudu:

Unohda Porterin viisi markkinavoimaa. Kilpailijat eivät ole vihollisiasi ja alihankkijat ovat kumppaneitasi. Tulevaisuuden liiketoiminta tulee tapahtumaan pitkältä arvoverkostoissa ja näiden rakentamiseen myös digitaalinen transformaatio osaltaan liittyy. Ketteryys vaatii myös omien muurien purkamista ja verkoston jäsenien päästämistä mukaan yrityksen toiminnan kehittämiseen. Hae liittolaisia ja yhteistyötä. Mieti mitä digitaalinen transformaatio tarkoittaa koko arvoverkoston kannalta. Voitte yhdessä todennäköisesti tuottaa asiakkaalle monipuolisempia ja enemmän arvoa tuovia palveluita kuin yksittäisinä yrityksinä.

17. Jos se ei toimi, älä tee sitä:

Digitaalinen transformaatio vaatii pitkän aikavälin vision ja lyhyen aikavälin tulosten tarkkailua ja seurantaa. Tässä auttaa lean marketing / kasvuhakkeroinnin malli:

määritä mittarit ⇒ tee hypoteesi ⇒ testaa ⇒ mittaa tuloksia ⇒ muuta toimintaa

Ota jatkuvasti pieniä askelia eteenpäin. Älä sitoudu isoihin muutoksiin ja pitkiin prosesseihin. Mitä pienempiä muutoksia teet, sen pienempiä ovat myös virheesi. Jos huomaat, että jokin osa-alue ei edistä digitaalisen visiosi toteutumista, niin korvaa se jollain muulla. Varo kuitenkin hyppimästä ideasta ja ajatuksesta toiseen, eli pyri koko ajan pitämään mielessä mitä haluat pitkällä aikavälillä saavuttaa ja vertaa tuloksia etenemisessä tämän suhteen.

Työkalut-ja-teknologiat

Työkalut ja teknologiat

18. Älä keksi pyörää uudestaan:

Erilaisia alustoja, työkaluja, frameworkkejä, kirjastoja, ratkaisuja ja teknologioita on valmiina kymmeniä tuhansia. Pyri hyödyntämään valmiita ratkaisuja, joita kehittävät siihen erikoistuneet toimijat, sen sijaan, että yrittäisit tehdä ne itse. Varmista, että valitsemasi työkalut keskustelevat keskenään ja niissä on laajat rajapinnat muiden työkalujen kanssa.

19. Mene pilveen:

Hyödynnä pilvipohjaisia ratkaisuja niiden tietoturvan, skaalautuvuuden, saavutettavuuden ja luotettavuuden vuoksi. Ne mahdollistavat nopean käyttöönoton ja helpottavat teknologian digitaalista transformaatiota. Pilvipohjaiset ratkaisut ovat myös tyypillisesti edullisia ja nopeita ottaa käyttöön. Nämä ominaisuudet tuovat ketteryyttä kehitykseen ja turvallisiin kokeiluihin.

20. Modulaarisuus:

Digitaalinen transformaatio edellyttää joustavuutta ja kykyä reagoida muutoksiin. Tämän vuoksi on tärkeää, että rakennat organisaatiostasi kuin myös teknologioista modulaarisia. Tällöin voit helposti muodostaa niistä juuri sellaisia kokonaisuuksia, kuin mitä sillä hetkellä tarvitset. Pystyt skaalaamaan niitä ylös- ja alaspäin nopeasti.

21. Live-seuranta:

Muutos kohti uutta digitalisoitunutta liiketoimintaa vaatii reaaliaikaista seurantaa ja reagointia. Yrityksen on oltava ketterä ja kyettävä nopeasti iteroimaan seuraavia askelia palautteen ja analytiikan perusteella. Varmista, että sinulla on määritelty onnistumisen kannalta kriittiset mittarit ja seuraat eri toimenpiteiden vaikutusta niihin.

22. Varmista yhteensopivuus tulevaisuudessa

Potentiaalisia teknologioita on valtavasti käytettävissä. Varmista, että valitsemasi ratkaisut ovat mahdollisimman hyvin tuettuja ja suosittuja tulevaisuudessa. Suosi avointa lähdekoodia ja siihen perustuvia ratkaisuja.

23. Älä rakenna kilpailuetua vuokratontille

Varmista myös, että kilpailuetusi ei rakennu muiden teknologioiden varaan. Muuten olet riippuvainen kolmannen osapuolen kehityksestä ja rakennat yrityksesi tulevaisuuden vuokratontille. Mikäli tulevaisuuden liiketoimintasi perustuu digitaaliseen ratkaisuun, huolehdi siitä, että kontrolloit sen kehitystä ja tulevaisuutta täysimääräisesti.

24. Ymmärrä teknologian kokonaiskustannukset:

Kun teet valintoja työkalujen, alustojen ja teknologioiden suhteen, pyri aina ymmärtämään niiden kokonaiskustannukset. Mitä vaikutuksia tietyillä työkaluilla on esimerkiksi yrityksen prosesseihin ja toimintatapoihin, ihmisten osaamiseen ja rooleihin, tai vaikkapa johtamiseen ja sen mittareihin.

Tuliko ähky?

Tiedän, kuulostaa työläältä ja monimutkaiselta. Tämän postauksen tarkoitus ei ollut uuvuttaa sinua muutoksen edessä. Pitkäkin matka taitetaan askel kerrallaan. On tärkeää pitää katse ja keskittyminen seuraavassa askelissa, jotta välttää kompastumisen. Ei kannata lähteä juoksemaan, vaikka mieli tekisikin.

Me olemme Creaticissa rakentaneet neljästä työpajasta koostuvan valmennusmallin, jonka avulla voimme auttaa sinua tällä muutosmatkalla. Mikäli kiinnostuit, niin tiedät kyllä mitä tehdä 🙂

2019-03-10T07:18:30+00:00

About the Author:

Leave A Comment

CREATIC OY

Strategisen digimarkkinoinnin ja verkkoliiketoiminnan ammattilainen 15 vuoden kokemuksella.

OTA YHTEYTTÄ!

  • Kauppakatu 39 C, 40100 Jyväskylä
  • +358 407166239
  • hello@creatic.fi